{{user.isim}} {{user.soyisim}}

KVKK

PAZAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (“KVKK”)

UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Ziyaretçimiz; … PAZAR TİCARET VE SANAYİ ODASI. (“PAZAR TSO” veya “Oda”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

KVKK’da düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. madde ile “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. madde çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) bilginize sunmaktayız.

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunması …PAZAR TSO……… için önemli bir konudur. Bu doğrultuda; kişisel verilerinizi yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktayız. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. .. PAZAR TİCARET VE SANAYİ ODASI … ’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda PAZAR TSO  bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

1) Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu; PAZAR TİCARET VE SANAYİ ODASI  ( Adres:  Prof Dr Mehmet Haberal Caddesi No: 39 Pazar-Rize. Tel: …0464 612 71 00, Faks: …0464 612 71 00 - 0464 612 10 69 Websitesi: www.pazartso.org.tr/kvkk  Email: pazartso@tobb.org.tr    Mersis No: …….)  tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Bundan sonra “KVKK” olarak ifade edilecektir.) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Bundan sonra “Tebliğ” olarak belirtilecektir.) uyarınca çalışan adaylarının bilgilendirilmesi amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenerek ilan edilmiştir.

 2) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;

-Oda’mız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ziyaretçilerimizi de faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya Çalışanlarımız tarafından yapılması,

-Ziyaretçilerimizin  üyelik işlemleri için gelmesi halinde , Üye kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,

-Ziyaretçiler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması,

-Hizmet şartlarımızda ve elektronik hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,

-Odamız ve iş ilişkisi içerisinde olduğu kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

-Ziyaretçi memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere analizlerin yürütülmesi,

-Ziyaretçi  şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,

-Üye  bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,

-Üyeye/Ziyaretçilere özel strateji eğitim , seminer ve fuarların  planlanması ve gerçekleştirilmesi,

-Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

-Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

-Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

-İş ve operasyonların sürdürülmesi, Oda  faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

-Ziyaretçi ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda ve aynı zamanda ilgili başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli bilgi ve onayların temini,

-Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya üyelerimizin faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarının korunması ve kullanılabilir çarelerin uygulanması veya zararımızın sınırlandırılması,

-Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

- Oda Faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,

- Veri sorumlusunun idari , mali ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

- Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, SMS , Eposta vb. Elektronik ortamda ziyaretçilerin bilgilendirilmesi

- Ziyaretçi - Üye ve yönetim ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

- Talep / şikayetlerin takibi

-Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve KVKK Verbis sisteminde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve PAZAR TSO ‘nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

3) Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; PAZAR TSO , Yönetim Kurulu Üyelerine ,  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına  KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve VERBİS KVKK Sisteminde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde paylaşılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, PAZAR TSO tarafından; , PAZAR TSO ‘ya doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgeler, telefon görüşme ve kayıtlarınız, tesis içerisindeki görsel kayıt yöntemleri ile  iş yerimizi ziyaretiniz sırasında, tanıtım ve sponsorluk etkinliklerinde, PAZAR TSO ‘nın işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Risk Merkezi gibi resmi kurumlardan ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişilerden, anlaşmalı kurum internet siteleri, web sitemizi ziyaretiniz, mobil uygulamalar ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla elde edilmekte ve PAZAR TSO ‘nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

5) KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca PAZAR TSO’ya başvurarak;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvuru Yöntemi ve Formu

İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak PAZAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ’na başvurabilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, www.pazartso.org.tr/kvkk adresindeki formun doldurulması suretiyle aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile başvurulabilecektir.

Odamıza iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin odamıza  ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

Kişisel verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından(www.pazartso.org.tr/kvkk)  her zaman takip edebilirsiniz.

Ziyaretçiler odamıza beyan ettiği ve paylaştığı bilgi ve belgelerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK’nın ilgili hükümlerine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

PAZAR TSO, işbu Aydınlatma Metninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metninin www.pazartso.org.tr/kvkk  web  sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. 

 

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuruda Yer Alması Gereken Bilgi

1. Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya noter vasıtasıyla

Prof Dr Mehmet Haberal Caddesi No: 39 Pazar -RİZE

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

pazartso@hs01.kep.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3. Oda Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

PAZAR TSO sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle

pazartso@tobb.org.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

 

 

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde odamız gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Md. 7

Ücret: Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 5 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.


Başvurularınız için ekli dokümanı veya kurumsal web sitemizde yer alan www.pazartso.org.tr/kvkk başvuru formunu indirerek kullanabilirsiniz.