{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

Üyelerimizin Aidat Borçlarına Faiz Affı ve Yapılandırma Fırsatı

Sayın Üyemiz;

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 09.06.2021 tarihli Resmi gazetede yayımlanmıştır. Kanun içeriğine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

KAPSAM

Kanun'un 10 uncu maddesinin 4 inci fıkrası uyarınca 30/4/2021 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; a) Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti borç asılları, b) Oda ve borsaların Birliğimize olan aidat borçları asılları, Kanun kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilecektir. Bu çerçevede üyelerin oda ve borsalara olan 2021 yılı aidat ödemeleri ile oda ve borsaların Birliğimize olan 2021 yılı aidat ödemeleri yapılandırma kapsamında değildir. Bununla birlikte üyelerin oda ve borsalara olan 2020 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri ile oda ve borsaların Birliğimize olan 2020 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamında olacaktır.

VERGİ MÜKELLEFİYETİ SİLİNEN ÜYELER

   17/11/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 7256 sayılı Kanun kapsamında yer alan, "vergi mükellefiyeti sona ermiş üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonraki borç asıl ve faizlerinin re'sen silinmesi" uygulamasına, 7326 sayılı Kanunda yer verilmemiştir. Bu nedenle vergi mükellefiyeti sona ermiş üyeler bakımından, 7326 sayılı Kanun kapsamında tesis edilmesi gereken bir işlem bulunmamaktadır. 7256 sayılı Kanun gereği olarak vergi mükellefiyeti sona ermiş olan üyelerin, mükellefiyetinin sona erme tarihi ile 17/11/2020 tarihi arasındaki borç asıl ve faizleri re'sen silinmiştir. Bu kapsamdaki üyelerin 17/11/2020 tarihinden sonra tahakkuk etmiş ancak vadesi gelmiş bir borçları da bulunmadığından, Yapılandırma kapsamında olmadıkları değerlendirilmektedir. Öte yandan vergi mükellefiyeti sona ermiş olan üyelerin, mükellefiyetlerinin sona erme tarihinden önceki borçlarının asılları, 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılabilmektedir.

BORÇ SİLİNMESİ ve ÖDEME

      Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarının tamamının kanunda belirtilen ve şekilde ödenmesi halinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olan borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların da tahsilinden vazgeçilir. Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (31/10/2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (son taksit tarihi 31.03.2022) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye başvurusunda belli edecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartına da taksitlendirebileceklerdir. Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/09/2021) başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi ebelge.tobb.org.tr veya e-devlet üzerinden de yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. Yapılandırmaya başvuru anında askıya alınmış olan üyelerin, ilk taksit ödemeleri ile beraber askıdan indirilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde askıdan indirilen üyenin, herhangi bir taksiti ödemeyerek yapılandırmayı bozması halinde yeniden askıya alınması gerekmektedir.

7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN ALACAKLAR

Üyelerin 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmış olduğu alacaklar kural olarak 7326 sayılı Kanun kapsamında değildir. Bu bakımdan 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırması devam eden ve taksitlerini vadesinde ödemeye devam eden üyelerin mevcut yapılandırmalarına uygun davranmaları gerekmektedir. 7256 sayılı Kanun kapsamında taksitlerden herhangi birisini ödemediği için yapılandırması bozulan ve ödenmemiş anapara, faiz ve fer'isi yeniden tahakkuk ettirilen üyelerin 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurması mümkündür.

 

YAPILANDIRMA İŞLEMİ E DEVLET ÜZERİNDEN " TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi" Uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Daha öncesinde yapılandırma yapıp şartları yerine getiremeyen ve yapılandırması bozulan üyelerimiz de yeniden kalan tutar için yapılandırma yapabileceklerdir. 


Benzer Odamızdan Haberler

Pazar TSO'dan havalimanı için yabancı dil kursu
2019 İstihdam Seferberliği Başlıyor. "Burası Türkiye Burada İş Var"
Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Duyurusu
Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Hakkında Önemli Duyuru (27-28 Haziran 2020)
Rize Artvin Havalimanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Açıldı
MEGİP Rize İl Çalışma Grubu İlk Toplantısı Gerçekleştirildi